Trwa wielka bitwa na kilometry w "Kr?? kilometry. Zaparkuj klimatycznie"

Ponad 47 tysi?cy kilometrów na liczniku, w bazie tras rowerowych - ponad 600 pozycji i du?e przetasowania w rankingu województw. Tak wygl?da bie??ca sytuacja w akcji „Kr?? kilometry, zaparkuj klimatycznie”.

Na razie bezkonkurencyjne w walce o stojaki rowerowe pozostaje województwo wielkopolskie, ale ju? kolejne miejsca na podium zmieniaj? si? jak w kalejdoskopie. ?ódzkie, które zajmowa?o ?rodek rankingu, w ostatnich dniach zosta?o wiceliderem, tu? za nim s? pomorskie i ?l?skie. Akcja trwa do 31 lipca, wi?c wszystko jeszcze mo?e si? zmieni?.

Patenty rowerzystów na zdobywanie wi?kszej ilo?ci kilometrów dla danego województwa s? ró?ne. Apele na Faceboooku, drukowane plakaty, marketing szeptany czy w ko?cu grupowe wycieczki na „dwóch kó?kach”, kiedy wszyscy w??czaj? mobiln? aplikacj? w swoich smartfonach i równocze?nie pokonuj? kilometry dla swojego województwa.

- To jest fantastyczne. Widzimy jak ró?ne lokalne spo?eczno?ci anga?uj? si? w akcj? i nawo?uj? do „kr?cenia kilometrów”. Zale?a?o nam na tym, aby ta kampania mia?a równie? aspekt integruj?cy rowerzystów w ró?nych miastach. Wspólna jazda i zdobywanie szans na nowe stojaki rowerowe to jest to- mówi Krzysztof ?piewek, Manager ds. Projektów Specjalnych i CSR w Grupie Allegro.

W ramach kampanii Fundacji Allegro All For Planet stanie ??cznie 100 stojaków. O tym gdzie si? pojawi?, decyduj? uczestnicy akcji „Kr?? kilometry, zaparkuj klimatycznie”. Nie tylko bowiem zdobywaj? oni kilometry dla danego regionu, ale tak?e wskazuj? miejsca, gdzie najbardziej brakuje rowerowych parkingów. Ka?da osoba musi pokona? 10 kilometrów na rowerze (w animacji online na zaparkujklimatycznie.pl lub w terenie, z wykorzystaniem aplikacji mobilnej w smartfonie). Przejechany dystans jest nast?pnie przekazywany na konto wybranego województwa, a regiony bior? udzia? w wielkiej bitwie na kilometry.

Akcja promowana jest w Internecie i mediach, ale tak?e z wykorzystaniem nietypowych „ulotek”. W?a?ciciele rowerów, które stoj? zaparkowane w ró?nych polskich miastach, znajduj? na siode?ku bia?e pokrowce przeciwdeszczowe z logotypem akcji.

Szczegó?y akcji na: zaparkujklimatycznie.pl

Partnerami s? „Polska na rowery” i Magazyn Rowerowy.


Authors

Related posts

Top